AINM EAGRAÍOCHTA A AISTRIÚ

Caithfear a bheith cinnte i dtosach gur ainm ceart eagraíochta atá ann. Ní leor ceannlitreacha chun ainm oifigiúil a dhéanamh. A leithéid seo:

Flight operations can be authorised by the Competent National Authority provided they are manageable by the National Air Traffic Management Organisation.

B’fhánach leaganacha Gaeilge de Competent National Authority The National Air Traffic Management Organisation a lorg, mar ní teidil iad. Is leor don aistritheoir leagan Gaeilge a chur ar fáil a thugann an chiall slán.

Más comhlacht stáit de chuid Phoblacht na hÉireann atá ann, is rídhócha go mbeidh teideal oifigiúil Gaeilge le fáil ar www.tearma.ie nó ar www.achtanna.ie. Foinse eile is ea an liostaí comhlachtaí stáit atá ar shuíomh Gréasáin Oifig an Choimisinéara Teanga.

Is gá ainmneacha nach bhfuil tú lánchinnte díobh a thaighdiú, ar na cúiseanna seo a leanas:

  • B’fhéidir go mbeadh seanlitriú nó téarma atá imithe as úsáid ‘reoite’ in ainm na heagraíochta, mar shampla Royal College of Surgeons in Ireland/Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Is 'Máinlianna' a bheadh ann de réir litriú caighdeánach na Gaeilge.
  • B’fhéidir go mbeadh ainm giorraithe i mbéal an phobail nach ionann é agus teideal oifigiúil na heagraíochta, go háirithe má bhíonn an eagraíocht á lua go minic sna meáin, m.sh. ‘Na Glasaigh’ seachas ‘Comhaontas Glas’.   
  • I gcás go bhfuil comhchiallaigh sa Ghaeilge, caithfear a dheimhniú cé acu focal atá sa teideal oifigiúil. Má tá Children’s Medical Research Foundation le haistriú, caithfear a sheiceáil cé acu ‘leigheas’, ‘liacht’ nó ‘míochaine’ a roghnaíodh chun medical a aistriú. (‘An Fhondúireacht do Thaighde Leighis Leanaí’ atá ann.)

Tá sciar maith eagraíochtaí i dTuaisceart Éireann ar aistríodh a dteidil go Gaeilge. Tá cuid de na leaganacha Gaeilge sin ‘bunaithe’ anois, agus is féidir teacht orthu ar www.tearma.ie. Fós féin, is minic a bhíonn ar an aistritheoir ainm nár aistríodh riamh a chur ar fáil agus a mhíniú nach teideal oifigiúil atá ann.

Tá Gaeilge curtha ar theidil roinnt mhaith eagraíochtaí Eorpacha chomh maith, agus ba cheart cloí leis na leaganacha atá sna foinsí tagartha atá luaite cheana agus sa bhunchar téarmaíochta Eorpach iate.europa.eu

Ní dhéantar ainmneacha táirgí ná ainmneacha cuideachtaí tráchtála a aistriú, ach amháin i bhfonótaí nó idir lúibíní, i gcás go mbeadh an t-aistriúcháin ina chabhair don léitheoir.